ภาพหน้าปกทุนใหม่

มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ มีนโยบายส่งเสริมการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่เรียนดี และเรียนปานกลางทุกระดับชั้น ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษาที่มีความประพฤติดี และกตัญญู แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยการมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบแต่ละช่วงชั้นการศึกษา ทั้งนี้เป็นทุนการศึกษาแบบให้เปล่าโดยผู้รับทุนไม่ต้องชดใช้ ทุนคืนแต่อย่างใด เพียงแต่มูลนิธิฯในฐานะผู้ให้ทุนการศึกษามุ่งหวังว่า “การให้โอกาสทางการ ศึกษานั้นจะเป็นการช่วยแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนให้แก่สังคมไทยได้”คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขอรับทุนใหม่


1. ผู้ขอรับทุนกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือ อุดมศึกษา (โรงเรียนรัฐเท่านั้น)

 

2. ผู้ขอรับทุนต้องมีความมุ่งมั่น ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี หรือปานกลาง มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป


3. ผู้ขอรับทุนมีสถานภาพเป็นนักเรียน/นักศึกษา ของสถาบันการศึกษาต้นสังกัดจริง


4. ผู้ขอรับทุนต้องมีความประพฤติดี เป็นคนดี ขยันหมั่นเพียร และมีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ


5. ผู้ขอรับทุนต้องเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ครอบครัวมีฐานะยากจน หรือผู้อุปการะมีรายได้รวมต่ำกว่า 150,000 บาทต่อปี และขาดโอกาสที่จะศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น


6. กรณีที่ผู้ขอรับทุนมีสถานภาพเป็นนักศึกษา ต้องมีความสนใจที่จะศึกษาหรือกำลังศึกษาในคณะ/สาขาวิชา ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม และสอดคล้องกับความต้องการหลักในตลาดแรงงานหรือตลาดวิชาชีพ อาทิ คณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะบัญชี เป็นต้น


7. ต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้รับทุนซ้ำซ้อนกับองค์กร หรือหน่วยงานอื่นๆ รวมถึง ไม่ได้รับเงินกู้จากกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) หรือ กองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ในขณะที่ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ


8. หากผู้ขอรับทุนมีใจเป็นจิตอาสา ร่วมทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษา


1. เป็นทุนการศึกษาแบบให้เปล่า โดยผู้รับทุน ไม่ต้องชดใช้ทุนคืนแต่อย่างใด


2. ทุนการศึกษานี้ เป็นทุนการศึกษาที่ให้ต่อเนื่องจนจบแต่ละช่วงชั้นต่อปีการศึกษา ดังนั้นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา จะต้องมีความมุ่งมั่น ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และรักษาผลการเรียนต่อภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00 อย่างต่อเนื่อง หากผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ถือว่าหมดสิทธิได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่อง


3. ผู้รับทุนการศึกษาต่อเนื่อง ต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี มีความกตัญญู ขยันหมั่นเพียร และไม่ถูกลงโทษฐานมีความผิดร้ายแรงจากสถานศึกษา


4. ทางมูลนิธิฯขอสงวนสิทธิการยกเลิกการให้ทุน กรณีที่ผู้รับทุนการศึกษาไม่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดข้างต้น และมีความประพฤติไม่เหมาะสม


การสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษา


1. ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ด้วยตนเอง พร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัครขอรับทุน ตามที่มูลนิธิฯ กำหนด 

กรณีผู้สมัครขอรับทุนกำลังศึกษาในระดับชั้นอนุบาล ถึง ประถมศึกษา ปีที่ 4 อนุญาตให้ผู้ปกครองหรืออาจารย์ประจำชั้นเรียนเป็นผู้กรอกใบสมัครแทนผู้ขอรับทุนได้


2. ส่งใบสมัครขอรับทุนมาที่ 

มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ (สมัครรับทุนการศึกษา) 

เลขที่ 31/2 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด ต.บางเสาธง  

อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570


ดาวน์โหลดใบสมัครขอรับทุนใหม่ https://shorturl.asia/LI3F5 


การคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษา

คณะกรรมการมูลนิธิฯ จะเป็นผู้พิจารณาผู้ที่สมควรได้รับทุนการศึกษา และผลการพิจารณาของคณะกรรมการมูลนิธิฯถือเป็นที่สิ้นสุด


การแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติทุนการศึกษา

ช่องทางที่ 1 ทางมูลนิธิฯจะแจ้งผลให้ผู้สมัครที่ได้รับทุนการศึกษาทราบโดยตรง หรือผ่านผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ช่องทางที่ 2 ทางมูลนิธิฯ จะทำหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผู้อำนวยการโรงเรียน คณบดี หรืออธิการบดีของสถาบันการศึกษาที่ผู้ขอรับทุนสังกัดอยู่


ปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษา วันที่ 15 พฤษภาคม 2567


มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ 
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 - 17.00 น.
โทร 02-335-5555 ต่อ 3322
Email :
 [email protected]