มอบทุนการศึกษาต่อเนื่อง รร.ทีโอเอวิทยา ประจำปี2566

ด้วยมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ องค์กรสาธารณกุศล ลำดับที่ 847 ได้ดำเนินงานกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมมาอย่างเนื่อง ภายใต้วัตถุประสงค์หลักทั้งการมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนไทยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในทุกระดับชั้น ด้านสาธารณสุขในการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ รวมทั้งการพัฒนาสังคมในการการช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาส กลุ่มเปราะบางให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการตอบแทนคุณแผ่นดินไทย ในการร่วมแบ่งปัน สร้างสรรค์ และพัฒนาสังคมให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น


จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2566 ได้มอบทุนการศึกษาศึกษา ให้แก่นักเรียนโรงเรียนทีโอเอวิทยาในทุกระดับชั้น ที่มีผลการเรียนดี และเรียนปานกลาง มีความประพฤติดี กตัญญู แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้แก่
-   โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) จ.มุกดาหาร จำนวน 166 ทุน เป็นเงิน 554,500 บาท
-   โรงเรียนเทศบาล 1 (ทีโอเอวิทยา) จ.บุรีรัมย์ ระดับประถมศึกษา จำนวน 124 ทุน เป็นเงิน 188,500 บาท
-   โรงเรียนเทศบาล 2 (ทีโอเอพิทยาคม) จ.บุรีรัมย์ ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 116 ทุน เป็นเงิน 328,000 บาท


จึงขอให้นักเรียนผู้ได้รับทุนการศึกษาทุกคน ประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดีของเยาวชน มีความกตัญญูรู้คุณ ทั้งต่อประเทศชาติ บิดา มารดา ครูบาอาจารย์ และผู้มีพระคุณในชีวิต และขออวยพรให้นักเรียนทุกคนประสบความสำเร็จด้านศึกษา และมีความเจริญก้าวหน้าสืบไป เพราะการศึกษาสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ นำพาตนเองไปสู่ความสำเร็จในหน้าที่การงาน สร้างฐานะ สร้างครอบครัวให้มีความร่ำรวย และการศึกษายังเป็นการช่วยพัฒนาคนในประเทศให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศชาติต่อไป