ทุนการศึกษาต่อเนื่อง (ทุนเดิม) ปี 2566

ประกาศถึงน้อง ๆ นักเรียนทุนต่อเนื่อง (ทุนเดิม) มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ

ขอให้น้อง ๆ ยื่นเอกสารขอรับทุนการศึกษาต่อเนื่อง ประจำปีการศึกษา 2566

ส่งได้ตั้งแต่วันนี้ - 20 พฤษภาคม 2566 เท่านั้น
มิฉะนั้น ถือว่าสละสิทธิ์การรับทุนต่อเนื่อง


เอกสารที่ต้องจัดส่ง มีดังนี้

1. แบบฟอร์มขอรับทุนการศึกษา (ทุนต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2566

2. ใบแจ้งค่าเล่าเรียน หรือใบเสร็จรับเงินค่าเล่าเรียน ปีการศึกษา2566 (เฉพาะผู้รับทุนต่อเนื่อง ระดับปริญญาตรี)

3. สำเนาใบรายงานผลการเรียนของปีการศึกษา 2565

4. หนังสือรับรองสถานภาพนักเรียน / นักศึกษา ของสถาบันการศึกษาที่สังกัดอยู่ในปีการศึกษา 2566


หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาต่อเนื่อง

  •  ทุนการศึกษานี้ เป็นทุนการศึกษาที่ให้ต่อเนื่องจนจบแต่ละช่วงชั้นการศึกษา ดังนั้นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องมีความมุ่งมั่น ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และรักษาผลการเรียนต่อภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.00 อย่างต่อเนื่อง หากผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ถือว่าหมดสิทธิได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่อง
  •  ผู้รับทุนการศึกษาต่อเนื่อง ต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี มีความกตัญญู ขยันหมั่นเพียร และไม่ถูกลงโทษฐานมีความผิดร้ายแรงจากสถานศึกษา
  •  ต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้รับทุนการศึกษาซ้ำซ้อนกับองค์กร หรือหน่วยงานอื่น ๆ รวมถึงไม่ได้รับเงินกู้จากกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) หรือ กองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ในขณะที่ได้รับทุนการศึกษาจากทางมูลนิธิฯ
  •  ทางมูลนิธิฯขอสงวนสิทธิการยกเลิกการให้ทุนกรณีที่ผู้รับทุนการศึกษาไม่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดข้างต้น และมีความประพฤติไม่เหมาะสม

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอรับทุนการศึกษาต่อเนื่อง: https://bit.ly/3m3usxg  


การยื่นเรื่องเพื่อขอรับทุนการศึกษาต่อเนื่อง

ผู้ขอรับทุนการศึกษาต่อเนื่องต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ด้วยตนเอง พร้อมแนบเอกสารประกอบการขอรับทุนการศึกษาต่อเนื่อง ตามที่มูลนิธิฯ กำหนด กรณีผู้ขอรับทุนกำลังศึกษาในระดับชั้นอนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่ 4 อนุญาตให้ผู้ปกครองหรืออาจารย์ประจำชั้นเรียน เป็นผู้กรอกใบสมัครแทนผู้ขอรับทุนได้


ส่งแบบฟอร์มขอรับทุนการศึกษาต่อเนื่องมาที่

มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ (รับทุนการศึกษาต่อเนื่อง)                                                                                              ลขที่ 31/2 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่

มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ
โทร 02-335-5555 ต่อ 3322 (ในวันเวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 -17.00 น.)
Email : [email protected]