มอบถุงยังชีพช่วยชาว กทม. ในโครงการ BKK Food Bankตลอดอดระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ องค์กรสาธารณกุศล ลำดับที่ 847 ได้ดำเนินงานกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมมาอย่างเนื่อง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการแต่อย่างใด ภายใต้วัตถุประสงค์หลัก ทั้งด้านการศึกษาในการมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนไทยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ด้านการสาธารณสุขในการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้  รวมทั้งด้านการพัฒนาสังคมในการการช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการตอบแทนคุณแผ่นดินไทย ในการร่วมแบ่งปัน สร้างสรรค์ และพัฒนาสังคมให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น


โดยหนึ่งในพันธกิจหลักของมูลนิธิฯ นั่นคือ การดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งจากเหตุการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นผลมาจากน้ำเหนือ น้ำหนุน และปริมาณน้ำฝนที่มาก ทำให้เกิดภาวะน้ำท่วมอย่างฉับพลัน ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน คุณประจักษ์ - คุณละออ ตั้งคารวคุณ ประธานและรองประธานกรรมการมูลนิธิฯ พร้อมด้วย ร.ท.พญ. ปิยะชนก ตั้งคารวคุณ กรรมการมูลนิธิฯ ด้วยความห่วงใยที่มีต่อพี่น้องชาว กทม. จึงขอร่วมส่งต่อน้ำใจ มอบถุงยังชีพ จำนวน 5,000 ชุด ประกอบด้วย ข้าวสาร 5 กิโลกรัม น้ำยาล้างจานทีโพล์ ถั่วลิสงมารูโจ้ ปลากระป๋อง และน้ำดื่ม ให้กับกรุงเทพมหานคร ในโครงการ BKK Food Bank เพื่อนำไปช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆ รวมทั้งกลุ่มผู้ยากไร้ กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสทั้ง 50 เขต ในกรุงเทพมหานคร โดยมี นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้รับมอบถุงยังชีพ พร้อมกล่าวขอบคุณมูลนิธิฯ ที่ได้นำสิ่งของอันเป็นประโยชน์เหล่านี้มาเผื่อแผ่ให้กับคน กทม. โดยเชื่อว่ากรุงเทพมหานครมีพลังความตั้งใจของผู้มีจิตใจสาธารณะที่มาร่วมแบ่งปัน ช่วยเหลือดูแลผู้ยากลำบากในสถานการณ์เช่นนี้ เพราะเนื่องด้วย กทม. มีทรัพยากรอย่างจำกัด จึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคเอกชนและทุกภาคส่วน ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ กทม. สามารถดูแลประชาชนได้ทั่วถึงและดียิ่งขึ้น


มูลนิธิฯ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการช่วยเหลือในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย เพื่อเป็นการเยียวยาพี่น้องประชาชนชาว กทม. ให้มีกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป