มอบทุนการศึกษา นร.ชาวไทยภูเขาและนร.ช่างฝีมือทหารมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ และ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดย คุณประจักษ์ – คุณละออ ตั้งคารวคุณ ประธาน - รองประธานมูลนิธิฯ มอบทุนการศึกษาต่อเนื่อง ให้แก่นักเรียนชาวไทยภูเขา และนักเรียนช่างฝีมือทหาร ที่มีความประพฤติดี มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทั้งค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา จำนวน 60 ทุน ทุนการศึกษาละ 5,000 บาท เป็นจำนวนเงิน 300,000 บาท เพื่อเป็นการช่วยเหลือเด็กนักเรียนเหล่านี้ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอันจะช่วยส่งเสริมสุขภาวะที่ดี พร้อมที่จะเรียนรู้ สร้างองค์ความรู้ทางวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง และเป็นกำลังสำคัญของสังคมและประเทศชาติต่อไป โดยมี พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และ คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย เป็นผู้รับมอบ ณ กองบัญชาการกองทัพไทย