มอบโถส้วมพร้อมอุปกรณ์

ละออ ตั้งคารวคุณ รองประธานกรรมการ มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ มอบโถส้วมพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 100 ชุด เป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท ให้แก่ ธนสุนทร สว่างสาลี รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุและคนพิการ ที่มีปัญหาด้านความเป็นอยู่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตามโครงการ เปลี่ยนโถส้วมใหม่ เพื่อชีวิตที่สดใสและสุขภาพที่ดี ประจำปี 2565 

#ขอเป็นสะพานบุญ #เจือจุนคนทุกข์ยาก #ยึดมั่นปณิธาน #แทนคุณแผ่นดิน