มอบทุนการศึกษา รร.ทีโอเอวิทยา จ.มุกดาหาร

มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) จ.มุกดาหาร ที่เรียนดี และเรียนปานกลาง มีความประพฤติดี กตัญญู ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปี 2564 จำนวน 160 ทุน เป็นจำนวนเงิน 508,000 บาท โดยมี คุณสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร เป็นตัวแทนในการมอบทุน


มูลนิธิฯ เล็งเห็นว่า “การศึกษาเป็นรากฐานที่สำคัญยิ่ง ที่จะช่วยส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไทยเติบโตมาเป็นคนดี มีวิชาความรู้ เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต และการศึกษายังช่วยแก้ไขปัญหาความยากจนในระยะยาวได้อย่างยั่งยืน”


ขอให้นักเรียนผู้ได้รับทุนการศึกษาทุกคน ประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดีของเยาวชน มีความกตัญญูรู้คุณ ทั้งต่อประเทศชาติ บิดา มารดา ครูบาอาจารย์ และผู้มีพระคุณในชีวิต และขออวยพรให้นักเรียนทุกคนประสบความสำเร็จด้านศึกษา และมีความเจริญก้าวหน้าสืบไป