มอบเงินสมทบค่ารักษาพยาบาลครูเกษียณ

มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ โดย คุณประจักษ์ – คุณละออ ตั้งคารวคุณ ประธาน – รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ มอบเงินจำนวน 763,300 บาท ให้แก่ครูโรงเรียนอัสสัมชัญที่เกษียณอายุและผู้สูงอายุที่ได้รับความเจ็บป่วย รวม 77 คน เพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิต เพื่อผู้สูงอายุเหล่านี้จะสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีตามควรแก่อัตภาพต่อไป

มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้น