มอบทุนการศึกษา ร.ร.ทีโอเอวิทยา จ.บุรีรัมย์

มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 แบ่งเป็นทุนการศึกษาทั่วไป 125 ทุน ทุนการศึกษาต่อเนื่อง 30 ทุน รวมจำนวน 155 ทุน รวมเป็นเงิน 309,500 บาท ให้แก่นักเรียนในทุกระดับชั้นที่เรียนดี และเรียนปานกลาง มีความประพฤติดี กตัญญู แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โรงเรียนเทศบาล 1 (ทีโอเอวิทยา) และ โรงเรียนเทศบาล 2 เทศบาลเมืองนางรอง จ.บุรีรัมย์ โดยมี นายมาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองนางรอง เป็นตัวแทนในการมอบทุนดังกล่าว

มูลนิธิฯ เล็งเห็นว่า “การศึกษาเป็นรากฐานที่สำคัญยิ่ง ที่จะช่วยส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไทยเติบโตมาเป็นคนดี มีวิชาความรู้ เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต และการศึกษายังช่วยแก้ไขปัญหาความยากจนในระยะยาวได้อย่างยั่งยืน”

ขอให้นักเรียนผู้ได้รับทุนการศึกษาทุกคน ประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดีของเยาวชน มีความกตัญญูรู้คุณ ทั้งต่อประเทศชาติ บิดา มารดา ครูบาอาจารย์ และผู้มีพระคุณในชีวิต และขออวยพรให้นักเรียนทุกคนประสบความสำเร็จด้านศึกษา และมีความเจริญก้าวหน้าสืบไป