รับมอบเงินสมทบมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ


คุณประจักษ์ ตั้งคารวคุณ ประธานมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ รับมอบเงิน จำนวน 100,000 บาท จาก คุณประทีป กิจจาพิพัฒน์ เพื่อสมทบทุนมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ  เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม