มอบทุนการศึกษานักเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน


มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ โดย คุณประจักษ์ – คุณละออ ตั้งคารวคุณ ประธาน – รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ มอบทุนการศึกษา จำนวน 1,000 ทุน ทุนละ 2,000 บาท เป็นจำนวนเงิน 2,000,000 บาท ให้แก่นักเรียนในสังกัดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โดยมี พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร. และ พล.ต.ท.ณัฐ สิงห์อุดม ผบช.ตชด. เป็นผู้รับมอบ

มูลนิธิฯ เล็งเห็นว่า “การศึกษาเป็นรากฐานที่สำคัญยิ่ง ที่จะช่วยส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไทยเติบโตมาเป็นคนดี มีวิชาความรู้ เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต และการศึกษายังช่วยแก้ไขปัญหาความยากจนในระยะยาวได้อย่างยั่งยืน”

ขอให้นักเรียนผู้ได้รับทุนการศึกษาทุกคน ประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดีของเยาวชน มีความกตัญญูรู้คุณ ทั้งต่อประเทศชาติ บิดา มารดา ครูบาอาจารย์ และผู้มีพระคุณในชีวิต และขออวยพรให้นักเรียนทุกคนประสบความสำเร็จด้านศึกษา และมีความเจริญก้าวหน้าสืบไป