มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษานักเรียน โรงเรียนวัดสลุด

มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ โดยคุณประจักษ์ - คุณละออ ตั้งคารวคุณ ประธาน – รองประธานมูลนิธิฯ มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษานักเรียน โรงเรียนวัดสลุด อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ จำนวน 220 ทุน ทุนละ 1,000 บาท และมอบทุนสนับสนุนบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 12 ทุน ทุนละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 232,000 บาท โดยมี อ.ประยุทธ ติณรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้แทนรับมอบ


มูลนิธิฯ เล็งเห็นว่า “การศึกษาเป็นรากฐานที่สำคัญยิ่ง ที่จะช่วยส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไทยเติบโตมาเป็นคนดี มีวิชาความรู้ เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต และการศึกษายังช่วยแก้ไขปัญหาความยากจนในระยะยาวได้อย่างยั่งยืน”


ขอให้นักเรียนผู้ได้รับทุนการศึกษาทุกคน ประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดีของเยาวชน มีความกตัญญูรู้คุณ ทั้งต่อประเทศชาติ บิดา มารดา ครูบาอาจารย์ และผู้มีพระคุณในชีวิต และขออวยพรให้นักเรียนทุกคนประสบความสำเร็จด้านศึกษา และมีความเจริญก้าวหน้าสืบไป