รับมอบเงินสมทบมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณคุณประจักษ์ – คุณละออ ตั้งคารวคุณ ประธาน - รองประธานกรรมการ มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ รับมอบเงิน จำนวน 200,000 บาท จาก คุณประวิตร - คุณขนิษฐ วิรานุวัตร ประธานกรรมการ - รองประธานกรรมการ บจก. เวิลด์ แอล.พี.จี.กรุ๊ป เพื่อสมทบทุนมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ที่ อาคารวิรานุวัตร