เปิดรับสมัครทุนนักศึกษาแพทย์ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

     มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ กำลังเปิดรับสมัครทุนการศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษาแพทย์ ในทุกระดับชั้นปี ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาของรัฐ และขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาเล่าเรียน


คุณสมบัติของผู้รับทุน

1.      ผู้ขอรับทุนต้องเป็นนักศึกษาแพทย์ ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาของรัฐ 
2.      ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาเล่าเรียน
3.      มีความประพฤติดี กตัญญู และมุ่งมั่นในการศึกษาเล่าเรียน
4.      ไม่เป็นผู้รับทุนซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น ๆ

เงื่อนไขการให้ทุน

ผู้ที่ผ่านการพิจารณา จะได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โดยทางมูลนิธิฯจะจ่ายค่าเล่าเรียนให้ตามจริง ตามที่สถาบันการศึกษาระบุไว้ (แต่ไม่เกิน 90,000 บาท / ปีการศึกษา) ตลอดหลักสูตร
ทั้งนี้ เป็นทุนการศึกษาแบบให้เปล่า โดยผู้รับทุนไม่ต้องชดใช้ทุนคืนแต่อย่างใด

 

>สมัครขอรับทุนการศึกษาได้ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ตุลาคม 2564

>ดาวน์โหลดใบสมัครขอรับทุนการศึกษา คลิก  https://bit.ly/2XzdmdV
>ส่งใบสมัครขอรับทุน มาที่
       มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว  ตั้งคารวคุณ (สมัครรับทุนการศึกษา)
       เลขที่31/2 หมู่ 3  ถนนบางนา-ตราด ต.บางเสาธง 
       อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570
 
การคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษา
คณะกรรมการมูลนิธิฯ จะเป็นผู้พิจารณาผู้ที่สมควรได้รับทุนการศึกษา และผลการพิจารณาของคณะกรรมการมูลนิธิฯถือเป็นที่สิ้นสุด


ประกาศผลผู้ได้รับทุนการศึกษา เดือนพฤศจิกายน 2564 ทาง
https://www.ligimgiew.or.th/


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร 02-3355555 ต่อ 3324
Email : [email protected]
Facebook : มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ

 

>ดาวน์โหลดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ คลิก https://bit.ly/2ZhIzDx