ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา (ทุนเดิม) ปี2564

รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา (ทุนเดิม) ประจำปีการศึกษา 2564

ตามที่ มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ ได้พิจารณามอบทุนการศึกษาต่อเนื่อง ให้แก่นักเรียน / นักศึกษาที่เรียนดี และเรียนปานกลาง ทุกระดับชั้น ที่มีความประพฤติดี และกตัญญู แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์  ให้ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบแต่ละช่วงชั้นการศึกษา ซึ่งเป็นทุนแบบให้เปล่า โดยผู้รับทุนไม่ต้องชดใช้ทุนคืนแต่อย่างใด
 
มูลนิธิฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่อง (ทุนเดิม) ประจำปีการศึกษา 2564  จำนวน 20 คน  ดังนี้
 
1.นายธนกฤต เกิดแก้ว ชั้นปีที่ 5 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กทม.
2.นายธารากร แซ่จัง    ชั้นปีที่ 5 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กทม.
3.ด.ญ.ศุภนัฐ สุทธวงศ์ ม.1 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จ.พะเยา
4.นายกิตติพศ บุญวงค์ ปวส.2 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา จ.พะเยา
5.น.ส.ศุภรัตน์ จันทร์ขจร ชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี
6.น.ส. อิสริยาภรณ์ ทองสุภะ ชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา
7.น.ส.วีรยา วงษ์สุธรรม ม.4 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา จ.พิษณุโลก
8.น.ส.ชฎานุช ชื่นบาน ชั้นปีที่ 2 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กทม.
9.น.ส.วราภรณ์ เทพเดช ชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กทม.
10. นายวีระวัฒน์ ทองชัยเทศ ปวช.3  วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ กทม.
11.น.ส.พิชชาภา รงควิทย์ ปวช.3 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ กทม.
12.น.ส.นพรัตน์ สากมน ปวส.2 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ กทม.
13.น.ส.อัญญมณี สุทธิมิตร  ปวส.1 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ กทม.
14.น.ส.กัลฤทัย ศิลาหอม ปวส.1 วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี กทม.
15.น.ส.ณัฎฐธิดา นาคาชล ม.6 โรงเรียนบางกะปิ กทม.
16.นายวิจิตร์ ช่างปลูก ปวช.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ์ จ.อุบลราชธานี
17.น.ส.จุฑามาศ แสงสุวรรณ์ ม.4 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ กทม.
18.น.ส.วิริญ ณ ลำปาง ม.5 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ กทม.
19.นายธนชัย คำทวี ม.4 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ กทม.
20.น.ส.อรทัย พิมพ์ดี ปวช.2 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ กทม.
 
ในการนี้  ผู้ที่ผ่านการพิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษา ตามรายชื่อข้างต้น จะต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้รับทุนซ้ำซ้อนกับองค์กร หรือหน่วยงานอื่นๆ รวมถึงไม่ได้รับเงินกู้จากกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) หรือ กองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ในขณะที่ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ