ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา (ทุนใหม่) ปี2564

รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา (ทุนใหม่) ประจำปีการศึกษา 2564

ตามที่ มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ ได้เปิดรับสมัครนักเรียน / นักศึกษาที่เรียนดี และเรียนปานกลาง ทุกระดับชั้น ที่มีความประพฤติดี และกตัญญู แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์  เพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 โดยเปิดรับสมัคร ตั้งแต่ 15 มีนาคม – 30 เมษายน 2564  ที่ผ่านมานั้น
 
ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการพิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษา จะได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบแต่ละช่วงชั้นการศึกษา ซึ่งเป็นทุนแบบให้เปล่า โดยผู้รับทุนไม่ต้องชดใช้ทุนคืนแต่อย่างใด
 
บัดนี้ คณะกรรมการมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษา (ทุนใหม่) ประจำปีการศึกษา 2564  โดยมีผู้ได้รับทุนการศึกษา (ทุนใหม่) เพิ่มเติม จำนวน 42 คน  มีรายชื่อ ดังต่อไปนี้
 
1.ด.ช.สืบพงษ์ ธรรมสุข ป.1 โรงเรียนประชาศึกษา (เคี้ยงฮั้ว) จ.พระนครศรีอยุธยา
2.นายอัสนี ปัจจะทุมทอง ชั้นปีที่1 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กทม.
3.น.ส.วศินี แก้วสงวน ปวช.3 วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง กทม.
4.น.ส.พิมพ์วรีย์ ฐานนิรันดร ปวช.3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาคนตาบอดขอนแก่น จ.ขอนแก่น
5.ด.ญ.นันทิกา ขันทองเฮ้า ม.2 โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา จ.สุโขทัย
6.ด.ญ.สุรารัตน์ จิ๋วน๊อต อนุบาล3 โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา จ.สุโขทัย
7.นายจักรกฤษณ์ มณีเลิศ ม.5 โรงเรียนนาภูพิทยาคม จ.มหาสารคาม
8.ด.ญ.อชิรญาณ์ บุตรสิน ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร (ฉัตรราษฎร์บำรุง) จ.สระบุรี
9.น.ส.นารีดง วิลา ม.6 โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ จ.เชียงใหม่
10.น.ส.สโรชิน แก้วสุข ม.4 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา จ.ลำพูน
11.น.ส.พุทธรักษา มรดกบรรพต ปวช.1 วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
12.น.ส.ฐิติพร พิกุลแก้ว ปวส.1 วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
13.น.ส.จินดารัตน์ ภูมิมะนาว ม.5 โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม จ.นครราชสีมา
14.ด.ญ.ญาณิศา ยอดกระโหม ป.3 โรงเรียนวัดดาวคนอง กทม.
15.น.ส.กัญญาณี มั่นไกร ม.4 โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม จ.เชียงราย
16.ด.ช.จิรเดช เดชนรสิงห์ ป.3 โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) จ.สมุทรปราการ
17.น.ส.พนัชกร แผ้วจำรัส ม.4 โรงเรียนบางบัวทอง จ.นนทบุรี
18.ด.ญ.ภัทรลดา โพธิ์เอียม ป.2 โรงเรียนบ้านร่องแมด จ.พะเยา
19.ด.ช.ระพีภัทร์ สิทธิภา ป.3 โรงเรียนบ้านร่องแมด จ.พะเยา
20.ด.ญ.ยมลพร สายดู ป.5 โรงเรียนบ้านร่องแมด จ.พะเยา
21.ด.ญ.กาญจนารัศ ยินดี ม.2 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส จ.พะเยา
22.น.ส.ธัญสิริ ผิวงาม ม.6 โรงเรียนหนองพลับวิทยา จ.ประจวบคีรีขันธ์
23.น.ส.ธัญรัตน์ ผิวงาม ม.6 รงเรียนหนองพลับวิทยา จ.ประจวบคีรีขันธ์
24.น.ส.สิริกาญจน์ แซ่เถ้า ม.4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 .ตาก
25.น.ส.ชญานิษฐ์ สุขยิ่ง ม.6 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน จ.สุรินทร์
26.ด.ญ.ขวัญใจ กะนะฮาด ป.1 โรงเรียนเพียพิทยาพัฒน์ จ.สกลนคร
27.ด.ญ.สายน้ำ ยั่งยืนทวี ป.6 โรงเรียนวัดช่องลม กทม.
28.ด.ญ.พิชามญ อิ่มสนิท ป.5 โรงเรียนวัดประยูรวงศ์ กทม.
29.นายทักษิณ กาจุมปู ม.6 โรงเรียนราชดำริ กทม.
30.ด.ญ.ไพลิน ธัญชนะวีรากุล ป.3 โรงเรียนบางแค (เนื่องสังวาลย์อนุสรณ์) กทม.
31.น.ส.วริยา สุชาติพงษ์ ชั้นปีที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กทม.
32.นายกิตติธัช จันตรา ม.6 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม จ.นครสวรรค์
33.นายชยพล คงลอย ปวช.3 วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง กทม.
34.ด.ญ.วรัญชลี บุญโม ป.1 โรงเรียนบ้านทาน จ.ลำปาง
35.นายสุรสิทธิ์ หมวกแก้ว ม.4 โรงเรียนเพชรพิทยาคม จ.เพชรบูรณ์
36.นายดนัย ขยันกิจไพบูลย์ ม.4 โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา จ.ตาก
37.น.ส.กันต์กมล แซ่เติน ม.4 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ จ.ลำปาง
38.นายปภังกร พิชิตคนพาล ปวส.1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
39.นายเตชทัต พงศ์พรไพศาล ม.5 โรงเรียนแม่จริม จ.น่าน
40.ด.ช.เกียรติศักดิ์ พิมพ์เสน่ห์ ป.6 โรงเรียนหนองแวงบึงงาม จ.ร้อยเอ็ด
41.น.ส.ฐิตกานต์ สุนทโร ชั้นปีที่ 1 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
42.น.ส.มีนา นิตยสุทธิ์ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
 
ในการนี้  ผู้ที่ผ่านการพิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษา ตามรายชื่อข้างต้น จะต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้รับทุนซ้ำซ้อนกับองค์กร หรือหน่วยงานอื่น ๆ รวมถึงไม่ได้รับเงินกู้จากกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) หรือ กองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ในขณะที่ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ