มอบข้าวสาร ส่งกำลังใจให้บ้านราชาวดี

มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ มอบข้าวสาร จำนวน 80 กระสอบ เป็นจำนวนเงิน 72,000 บาท ให้แก่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี(หญิง) จ.นนทบุรี เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เนื่องจากความยากลำบากในการบริจาค ทำให้จำนวนผู้บริจาคและปริมาณการบริจาคลดลงในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ ขอเป็นสะพานบุญในการช่วยเหลือและเป็นกำลังใจแก่บ้านราชาวดี เพื่อที่จะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน