ด้านพัฒนาสังคม

การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนและสังคมให้สามารถตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐาน มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง และสร้างโอกาสความเท่าเทียมกันทางสังคม คือสิ่งสำคัญที่จะทำให้สังคมไทยน่าอยู่ และนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้น


มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม ในหลากหลายมิติ  อาทิ การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนในภาวะวิกฤติการณ์ต่าง ๆ ด้วยการมอบถุงยังชีพแก่ผู้เดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 และผู้ยากไร้ในชุมชนต่าง ๆ  การมอบผ้าห่ม“จากใจต้านภัยหนาว” เป็นต้น
หากทุกภาคส่วนช่วยกัน ยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง จะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคงยั่งยืนต่อไป