ด้านสาธารณสุข

การมีสุขภาพที่ดี ย่อมทำให้ชีวิตมีสุข เป็นสัจจะธรรมชีวิต ที่เราทุกคนพึงประสงค์  แต่ทว่า หากระบบงานสาธารณสุขไม่สามารถให้บริการได้อย่างครอบคลุมและเข้าถึงประชาชน รวมทั้งเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์มีไม่เพียงพอ คงยากที่เราจะมีสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืนได้

มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการยกระดับคุณภาพงานสาธารณสุข ด้วยมุ่งหวังให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้ป่วยที่ยากไร้ ให้ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างทั่วถึง ทางมูลนิธิฯจึงได้ให้การสนับสนุนงบประมาณการจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ต่าง ๆ ให้แก่โรงพยาบาลรัฐมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการเข้าช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ให้ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างทันท่วงที


โครงการที่ผ่านมา อาทิ โครงการดวงตาสดใส ไร้โรคต้อ ผ่าตัดตาต้อกระจก ฟรี! โดยมูลนิธิฯ ได้มอบเงินสนับสนุนการผ่าตัดต้อกระจกฟรี เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ มาอย่างต่อเนื่อง มากกว่า 1,000 ดวงตา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ที่ประสบปัญหาทางด้านดวงตาและการมองเห็นอันเนื่องมาจากโรคต้อ ให้ได้รับโอกาสในการรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โดยไม่ต้องกังวลถึงค่าใช้จ่ายและค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้น


เพราะเรามองว่า....การพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืนได้นั้น ต้องเกิดจากการพัฒนาในทุกมิติ ที่ทุกภาคส่วนต้องช่วยกัน และการพัฒนาด้านสาธารณสุขเพื่อการมีสุขภาวะที่ดีของคนในชาตินั้น คือจุดเริ่มต้นของการสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน