รูปคุณประจักษ์และคุณแม่


มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ
ด้วยความระลึกถึงคุณแม่..ผู้เป็นแบบอย่างแห่งปูชนียบุคคล

มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2550 โดยคุณประจักษ์ – คุณละออ ตั้งคารวคุณ
ประธานมูลนิธิฯ และประธานกรรมการ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือที่ทุกคนรู้จักกันดี ภายใต้
แบรนด์สี “TOA” ซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติไทย ของคนไทย 100%

จากความสำเร็จอย่างมหาศาล ของกลุ่มบริษัท ทีโอเอ ที่ยืนหยัดอย่างแข็งแกร่งมาจวบจนทุกวันนี้ เบื้องหลังความสำเร็จนี้
มาจากเงินทุนตั้งต้นธุรกิจที่เก็บหอมรอมริบเพียง 100,000 บาท และแนวทางการดำเนินธุรกิจตามหลักคำสอนของคุณ
แม่(ลี้)กิมเกียว ตั้งคารวคุณ ที่พร่ำสอนลูกหลานอยู่เสมอว่า เมื่อเราประสบความสำเร็จ มั่งมี ตราบจนทุกวันนี้ เราต้องรู้จัก
แบ่งปัน และตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เราต้องตระหนักเสมอว่า บรรพบุรุษของเรามาจาก
แผ่นดินจีน ที่มาพึ่งพระบรมโพธิสมภารแห่งราชวงศ์จักรีไทย อาศัยแผ่นดินไทยเป็นที่ทำมาหากิน ด้วยความมานะบากบั่น
ขยันขันแข็ง ซื่อสัตย์สุจริต จนธุรกิจของเราประสบความสำเร็จเติบโตมาได้ ก็เพราะคนไทยให้การสนับสนุน และให้โอกาส

ดังนั้น ด้วยความระลึกถึงคำสอนของคุณแม่ มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ จึงถือกำเนิดขึ้น เป็นองค์กร
สาธารณกุศล ลำดับที่ 847 ของประกาศกระทรวงการคลัง เพื่อดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่สังคม โดยนำผลกำไร
จากการดำเนินธุรกิจมาตอบแทนคุณแผ่นดินที่ให้ที่อยู่ ที่ทำกิน แบ่งปันช่วยเหลือแก่ผู้ตกทุกข์ได้ยาก เผื่อแผ่ทุกศาสนา
และสิ่งสำคัญที่สุดคือการให้โอกาสทางการศึกษาในทุกระดับชั้นแก่ผู้ที่เรียนดี และเรียนปานกลาง ที่มีความประพฤติดี
กตัญญู แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพราะการศึกษาจะช่วยแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนในสังคมไทยได้วัตถุประสงค์มูลนิธิ

มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ มุ่งมั่น สานต่อด้วยปณิธานอันแน่วแน่ เพื่อเป็นสะพานบุญช่วยเหลือเพื่อน
มนุษย์อันเป็นประโยชน์สูงสุดต่อสังคมไทยอย่างแท้จริง

มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ ได้จัดตั้งเป็นองค์กรสาธารณกุศล ลำดับที่ 847 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
ดังนั้น จึงมั่นใจได้ว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ของท่านผู้ใจบุญที่ได้ร่วมทำบุญ เราจะนำไปช่วยเหลือ พัฒนา สร้างสรรค์
สังคมไทย ภายใต้วัตถุประสงค์หลักการดำเนินงาน 4 ประการ

1) สถาบันพระมหากษัตริย์
2) สนับสนุนงานด้านศาสนาทุกศาสนา
3) สนับสนุนงานด้านการศึกษาทุกระดับชั้น
4) สนับสนุนงานด้านสังคม สาธารณประโยชน์ และช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้ยากไร้

คณะกรรมการมูลนิธิฯ

นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ

นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ

ประธานกรรมการ
นางละออ ตั้งคารวคุณ

นางละออ ตั้งคารวคุณ

รองประธานกรรมการ
นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ

นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ

กรรมการ
นายณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ

นายณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ

กรรมการและเลขานุการ
นางบุศทรี หวั่งหลี

นางบุศทรี หวั่งหลี

กรรมการและเหรัญญิก