ทุนการศึกษาอื่น ๆ

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็ก  และเยาวชนที่เรียนดี และเรียนปานกลาง ที่มีความกตัญญู  แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นจำนวนมาก  โดยมอบผ่านหน่วยงานและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศ ทุนการศึกษาที่มอบให้นี้ เป็นดังขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ที่มีความตั้งใจ ความเพียรพยายามในการเรียน และยังมุ่งหวังให้นักเรียนผู้ได้รับทุนการศึกษา ได้เป็นตัวอย่างที่ดีของเยาวชน มีความกตัญญู ทั้งต่อบิดามารดา ครูบาอาจารย์ ผู้มีพระคุณ และประเทศชาติ

การศึกษาเปรียบดั่งเมล็ดพันธุ์ที่ได้หยั่งรากอันแข็งแกร่งและต่อยอดเป็นกิ่งใบที่มั่นคงไปสู่ครอบครัว ชุมชน และสังคม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน