โรงเรียนทีโอเอวิทยา

เมื่อปี 2537 มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ และ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างโรงเรียน พร้อมบ้านพักครู และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ จำนวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนทีโอเอวิทยา อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ และ โรงเรียนทีโอเอวิทยา อ.เมือง จ.มุกดาหาร โดยเปิดการเรียนการสอน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ที่ห่างไกล ให้ได้มีสถานที่ศึกษาเล่าเรียน มีวิชาความรู้ เติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองต่อไปตั้งแต่ ปี 2537 จวบจนปัจจุบัน มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ และ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ยังคงให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อเสริมสร้างทักษะทางวิชาการ และทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนทั้ง 2 โรงเรียนมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อวางรากฐานทางศึกษาให้แข็งแกร่ง พร้อมเติบโตไปสู่การศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นต่อไป