ทุนนักศึกษาแพทย์

(ทุนการศึกษาต่อเนื่อง ตลอดหลักสูตร)

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ ได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักสูตรแพทย์ เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะพื้นที่ในถิ่นทุรกันดาร ที่มีจำนวนแพทย์จบใหม่แต่ละปีไม่สอดคล้องกับจำนวนประชาชนในพื้นที่ โดยมีสัดส่วนเฉลี่ย แพทย์ 1 คนต่อจำนวน ผู้ป่วยกว่า 2,000 คน และอีกปัจจัยที่สำคัญคือ ความยากของวิชาแพทย์ที่ต้องใช้ระยะเวลาเรียนยาวนานถึง 6 ปี บวกกับค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรที่ค่อนข้างสูง ทำให้หลายคนต้องทิ้งโอกาสการเป็นหมอ แล้วไปเรียนในสาขาวิชาอื่นแทน

นับตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ ได้สนับสนุนด้านการศึกษา โดยมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบหลักสูตรแพทย์ (6 ปี) ให้แก่นักศึกษาแพทย์ที่มีฐานะยากจนทั่วประเทศ รวม 30 ทุน แบ่งเป็นทุนการศึกษาโครงการแพทย์สตรีชนบท ร่วมกับ สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จำนวน 20 ทุน เป็นเงิน 8,460,000 บาท และ ทุนการศึกษาเพื่อนักศึกษาแพทย์ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 10 ทุน เป็นเงิน 5,656,500 บาทปี 2563 ที่ผ่านมา มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ ได้ส่งแพทย์คืนถิ่น รุ่นแรก 8 คน จากโครงการทุนการศึกษานักศึกษาแพทย์สตรีชนบท ที่เรียนจบกลับภูมิลำเนา เพื่อปฏิบัติหน้าที่นักรบเสื้อกาวน์ให้ชุมชนบ้านเกิด ทันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 พอดี