โครงการมอบทุนการศึกษาต่อเนื่อง แก่เด็กและเยาวชน

ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทั่วประเทศ

มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาว่าเป็นรากฐานที่สำคัญยิ่ง ที่จะช่วยกล่อมเกลาให้เยาวชนไทยมีสติปัญญาที่เฉียบแหลม มีความรู้รอบด้านสามารถคิดอ่านเพื่อต่อยอดพัฒนาอาชีพให้มีฐานะที่มั่นคงเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ซึ่งเยาวชนเหล่านี้จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต และยังช่วยแก้ปัญหาความยากจนในสังคมไทยได้ในระยะยาวอย่างยั่งยืน

แต่ทว่า ยังมีเด็กและเยาวชนอีกมากมายที่ยังขาดโอกาสทางการศึกษา ด้วยภาวะความยากจนของครอบครัว ผู้ปกครองขาดแคลนทุนทรัพย์ที่จะส่งบุตรหลานเรียนในระดับที่สูงขึ้น รวมถึงเด็กพิการ เด็กกำพร้า เด็กที่อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวย   จนขาดโอกาสในการเข้ารับการศึกษา


ดังนั้น โครงการทุนการศึกษามูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ จึงมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องให้แก่เด็กและเยาวชนที่เรียนดีและเรียนปานกลาง ในทุกระดับชั้นการศึกษา ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ที่มีความประพฤติดีมีความกตัญญูแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทั้งนี้ผู้ที่ผ่านการพิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษา จะได้รับทุนต่อเนื่องจนจบแต่ละช่วงชั้นการศึกษา ซึ่งเป็นทุนแบบให้เปล่า โดยผู้รับทุนไม่ต้องชดใช้ทุนคืนแต่อย่างใด

ผู้ที่สนใจขอรับทุนการศึกษาอ่านรายละเอียดการให้ทุนการศึกษาได้ที่ ขอรับทุนการศึกษา 

ความสำเร็จของผู้รับทุนการศึกษาต่อเนื่อง....เมื่อได้ทุน...ต่อชีวิต