ภาพหน้าปกทุนเก่า

มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ มีนโยบายส่งเสริมการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่เรียนดี และเรียนปานกลางทุกระดับชั้น ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษาที่มีความประพฤติดี และกตัญญู แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยการมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบแต่ละช่วงชั้นการศึกษา ทั้งนี้เป็นทุนการศึกษาแบบให้เปล่าโดยผู้รับทุนไม่ต้องชดใช้ ทุนคืนแต่อย่างใด เพียงแต่มูลนิธิฯในฐานะผู้ให้ทุนการศึกษามุ่งหวังว่า “การให้โอกาสทางการ ศึกษานั้นจะเป็นการช่วยแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนให้แก่สังคมไทยได้”


หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาต่อเนื่อง

  • ทุนการศึกษานี้ เป็นทุนการศึกษาที่ให้ต่อเนื่องจนจบแต่ละช่วงชั้นการศึกษา ดังนั้นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องมีความมุ่งมั่น ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และรักษาผลการเรียนต่อภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.00 อย่างต่อเนื่อง หากผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ถือว่าหมดสิทธิได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่อง
  • ผู้รับทุนการศึกษาต่อเนื่อง ต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี มีความกตัญญู ขยันหมั่นเพียร และไม่ถูกลงโทษฐานมีความผิดร้ายแรงจากสถานศึกษา
  • ต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้รับทุนการศึกษาซ้ำซ้อนกับองค์กร หรือหน่วยงานอื่น ๆ รวมถึงไม่ได้รับเงินกู้จากกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) หรือ กองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ในขณะที่ได้รับทุนการศึกษาจากทางมูลนิธิฯ
  • ทางมูลนิธิฯขอสงวนสิทธิการยกเลิกการให้ทุนกรณีที่ผู้รับทุนการศึกษาไม่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดข้างต้น และมีความประพฤติไม่เหมาะสม

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอรับทุนการศึกษาต่อเนื่อง: https://bit.ly/3m3usxg  


การยื่นเรื่องเพื่อขอรับทุนการศึกษาต่อเนื่อง

ผู้ขอรับทุนการศึกษาต่อเนื่องต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ด้วยตนเอง พร้อมแนบเอกสารประกอบการขอรับทุนการศึกษาต่อเนื่อง ตามที่มูลนิธิฯ กำหนด  กรณีผู้ขอรับทุนกำลังศึกษาในระดับชั้นอนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่ 4 อนุญาตให้ผู้ปกครองหรืออาจารย์ประจำชั้นเรียน เป็นผู้กรอกใบสมัครแทนผู้ขอรับทุนได้


ส่งแบบฟอร์มขอรับทุนการศึกษาต่อเนื่องมาที่

มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ (รับทุนการศึกษาต่อเนื่อง) เลขที่ 31/2 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่

มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ
โทร 02-335-5555 ต่อ 3322
Email : [email protected]