มอบถุงปันสุข ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในชุมชนเขตสาทร

            ด้วยปณิธาน ขอเป็นสะพานบุญ เจือจุนคนทุกข์ยาก ยึดมั่นปณิธาน แทนคุณแผ่นดินของมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ องค์กรสาธารณกุศล ลำดับที่ 847 ได้ดำเนินงานกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมมาอย่างเนื่อง ภายใต้วัตถุประสงค์หลักทั้งการมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนไทยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ด้านสาธารณสุขในการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้  รวมทั้งการพัฒนาสังคมในการการช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาส กลุ่มเปราะบางให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการตอบแทนคุณแผ่นดินไทย ในการร่วมแบ่งปัน สร้างสรรค์ และพัฒนาสังคมให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น

            จึงได้จัดทำโครงการ ถุงปันสุขขึ้น เพื่อเป็นสะพานบุญช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางในชุมชนต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร โดยมอบถุงปันสุข จำนวน 500 ชุด ประกอบด้วย ข้าวสารหอมมะลิคัดพิเศษอย่างดี 5 กิโลกรัม จำนวน 1 ถุง ปลากระป๋อง จำนวน 5 กระป๋อง ถั่วลิสงมารูโจ้ จำนวน 6 ซอง/แพ็ค น้ำยาล้างจานทีโพล์ สูตรเข้มข้น จำนวน 3 ถุง/แพ็ค และ ยาจุดกันยุงเชนไดร้ท์ สูตรประสิทธิภาพ แบบขด จำนวน 2 กล่อง เพื่อให้ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม นำไปแจกจ่าย ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ชุมชนเขตสาทร จำนวน 23 ชุมชน ที่ได้รับความเดือดร้อน รวมทั้งกลุ่มผู้ยากไร้ กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป อาทิ ชุมชนบ้านมั่นคงสวนพลู ชุมชนวัดปรก ชุมชนวรรัตน์สัมพันธ์ ชุมชนบ้านแบบ ชุมชนกุศลทอง ชุมชนโรงน้ำแข็ง ชุมชนบ้านเอื้ออาทรสวนพลูพัฒนา ชุมชนดอนกุศลพัฒนา ชุมชนดอนกุศลร่วมใจ เป็นต้น