มอบทุนการศึกษา รร.ทีโอเอวิทยา จ.มุกดาหาร และ จ.บุรีรัมย์

ด้วยปณิธานของมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ ที่ว่าบำรุงพระพุทธศาสนา เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ช่วยเหลือสังคม พร้อมทั้งการให้โอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนที่เรียนดีและปานกลาง มีความประพฤติดี กตัญญู แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในทุกระดับชั้น “เพราะการศึกษาเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาคน สามารถเปลี่ยนชีวิตคนๆ หนึ่งให้ประสบผลสำเร็จได้ เพียงเรียนรู้และลงมือทำอย่างจริงจัง ทั้งยังช่วยส่งเสริมให้เยาวชนไทยเติบโตมาเป็นคนดี มีวิชาความรู้ ช่วยแก้ปัญหาเรื่องยาเสพติดและการพนัน เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ ช่วยแก้ปัญหาความยากจนซึ่งทุนการศึกษาที่ทางมูลนิธิฯ มอบให้นี้ ถือเป็นการมอบโอกาสให้กับเยาวชนไทยโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เพื่อให้เยาวชนไทยได้เข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม อันเป็นหัวใจและพื้นฐานสำคัญในการดำเนินชีวิต
 
มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ให้กับนักเรียนในโรงเรียนทีโอเอวิทยา ในทุกระดับชั้นที่เรียนดี และเรียนปานกลาง มีความประพฤติดี กตัญญู แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่


-   โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) จ.มุกดาหาร จำนวน 160 ทุน เป็นเงิน 510,000 บาท
-   โรงเรียนเทศบาล 1 (ทีโอเอวิทยา) จ.บุรีรัมย์ ระดับประถมศึกษา จำนวน 127 ทุน เป็นเงิน 185,500 บาท
-   โรงเรียนเทศบาล 2 เทศบาลเมืองนางรอง จ.บุรีรัมย์ ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 118 ทุน เป็นเงิน 341,500 บาท


จึงขอให้นักเรียนผู้ได้รับทุนการศึกษาทุกคน ประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดีของเยาวชน มีความกตัญญูรู้คุณ ทั้งต่อประเทศชาติ บิดา มารดา ครูบาอาจารย์ และผู้มีพระคุณในชีวิต และขออวยพรให้นักเรียนทุกคนประสบความสำเร็จด้านศึกษา และมีความเจริญก้าวหน้าสืบไป เพราะการศึกษาสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ นำพาตนเองไปสู่ความสำเร็จในหน้าที่การงาน สร้างฐานะ สร้างครอบครัวให้มีความร่ำรวย และการศึกษายังเป็นการช่วยพัฒนาคนในประเทศให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศชาติต่อไป