มอบเงินสมทบค่ารักษาพยาบาลครูเกษียณ ปี2565

ตลอดระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ องค์กรสาธารณกุศล ลำดับที่ 847 ได้ดำเนินงานกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมมาอย่างเนื่อง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการแต่อย่างใด ภายใต้วัตถุประสงค์หลัก ทั้งด้านการศึกษาในการมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนไทยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ด้านการสาธารณสุขในการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ รวมทั้งด้านการพัฒนาสังคมในการการช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการตอบแทนคุณแผ่นดินไทย ในการร่วมแบ่งปัน สร้างสรรค์ และพัฒนาสังคมให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ ได้มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 850,900 บาท ให้กับคุณครูโรงเรียนอัสสัมชัญที่เกษียณอายุและผู้สูงอายุที่ได้รับความเจ็บป่วย รวม 79 คน เพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิต เพื่อผู้สูงอายุเหล่านี้จะสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีตามควรแก่อัตภาพต่อไป