ทูลถวายถุงยังชีพ แด่สมเด็จพระสังฆราชฯ ช่วยภัยน้ำท่วม

ด้วยสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทำให้พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อน บ้านเรือน พื้นที่ไร่นาสวนได้รับความเสียหายจากผลกระทบน้ำท่วมเป็นจำนวนมาก


มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ และ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดย คุณละออ ตั้งคารวคุณ รองประธานกรรมการ มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ จึงได้ทูลถวายถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด ประกอบด้วย ข้าวสาร 5 กิโลกรัม บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำยาล้างจานทีโพล์ ถั่วลิสงมารูโจ้ และปลากระป๋อง แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก โดยมี สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช รับมอบ ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ


ทั้งนี้ เพื่อนำไปแจกจ่าย ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆ ให้ได้รับอย่างทั่วถึง ถือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วน และสร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป