มอบทุนการศึกษาต่อเนื่องแพทย์สตรี ปี2565

ตลอดระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ องค์กรสาธารณกุศล ลำดับที่ 847 ได้ดำเนินงานกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมมาอย่างเนื่อง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการแต่อย่างใด ภายใต้วัตถุประสงค์หลัก ทั้งด้านการศึกษาในการมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนไทยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ด้านการสาธารณสุขในการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ รวมทั้งด้านการพัฒนาสังคมในการการช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการตอบแทนคุณแผ่นดินไทย ในการร่วมแบ่งปัน สร้างสรรค์ และพัฒนาสังคมให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น


โดยหนึ่งในพันธกิจหลักของมูลนิธิฯ นั่นคือ การมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนของชาติ เพราะการศึกษาถือเป็นรากฐาน และกุญแจที่สำคัญสู่ความสำเร็จของชีวิต ที่จะช่วยแก้ปัญหาความยากจน และความความเหลื่อมล้ำทางสังคมได้อย่างยั่งยืน เริ่มตั้งแต่การก่อสร้างโรงเรียนทีโอเอวิทยา 2 แห่งใน จ. มุกดาหาร และ จ.บุรีรัมย์ ตั้งแต่ปี 2538 ถือเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ในสังกัดเทศบาลเมือง เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษา ทั้งการมอบเงินปรับปรุงอาคารเรียน การส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน รวมทั้งการมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องให้กับนักเรียนที่เรียนดีและปานกลาง มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เป็นประจำทุกปี


ทั้งยังได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างบุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพออกไปช่วยเหลือสังคม ผ่านโครงการมอบทุนการศึกษาต่อเนื่อง 6 ปี ให้กับนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นทุนการศึกษาให้เปล่า และไม่ต้องชดใช้ทุนคืนแต่อย่างใด อาทิ ทุนกหลักสูตรแพทย์ ม.มหิดล จำนวน 30 ทุน ทุนแพทย์สตรีชนบทต่อเนื่อง โดยสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยฯ จำนวน 18 ทุน เพื่อสร้างบุคลากรแพทย์ ให้กลับไปทำงานเป็นแพทย์รักษาผู้ป่วยที่ภูมิลำเนาบ้านเกิดต่อไป รวมทั้งโครงการทุนแพทย์ต่อเนื่อง และช่วยเหลือค่าครองชีพช่วงโควิด-19 ที่มูลนิธิฯ เปิดรับสมัครตรงอีกจำนวน 13 ทุน รวมมีผู้ได้รับทุนแล้วกว่า 60 ทุน เป็นเงินทุนการศึกษากว่า 22.5 ล้านบาท


โดยในปีนี้ คุณประจักษ์ - คุณละออ ตั้งคารวคุณ ประธานและรองประธานกรรมการมูลนิธิฯ ได้มอบทุนการศึกษาต่อเนื่อง ให้กับนักศึกษาแพทย์สตรีชนบท รุ่นที่ 2 จำนวน 10 ทุน ประจำปี 2565 เป็นเงิน 783,334 บาท โดยมี พญ.มยุรา กุสุมภ์ นายกสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยฯ เป็นผู้รับมอบ และมี ศ.คลินิก พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร และ พญ.เบญจพร ปัญญายง มาร่วมในพิธีด้วย ที่ สำนักงานใหญ่ บมจ.ทีโอเอ เพ้นท์ฯ


โดยเมื่อวันที่ 6-8 ตุลาคม 2565 คณะเยี่ยมสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยฯ ประกอบด้วย Dr. George Curuby, Ms. Tomoko Kanno, แพทย์หญิงภัทริยา จารุทัศน์ แพทย์หญิงศิราภรณ์ สวัสดิวร และแพทย์หญิงเบญจพร ปัญญายง เดินทางไปวิทยาลัยแพทย์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี นายแพทย์ประวิ อ่ำพันธ์ คณบดี คณาจารย์แพทย์ หญิงสุธาดา บุญญาคมม์ ซึ่งเป็นอาจารย์แพทย์ภาควิชาสูตินริเวชศาสตร์และอดีตนักศึกษาทุนสมาคมแพทย์สตรี และนักศึกษาทุนชั้นปีที่ 1-3 ให้การต้อนรับ คณะได้นำเสนอเกี่ยวกับคณะและการศึกษาที่เกี่ยวข้อง นักศึกษา กล่าวขอบคุณและกล่าวถึงความรู้สึกที่ได้รับทุน พร้อมตั้งใจเรียนหนังสือและตั้งใจทำงานดูแลประชาชนในท้องถิ่น และเข้าเยี่ยมนักศึกษาแพทย์ที่โรงพยาบาลนาตาลเป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง ที่เพิ่งขยายจาก 10 เตียง เป็น 30 เตียงเมื่อปีที่ผ่านมา มีแพทย์ประจำ 4 คน เจ้าหน้าที่ทั้งหมด 100 กว่าคน รับผิดชอบประชากร ประมาณสามหมื่นคน ระยะทางห่างจากอำเภอเมือง 95 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 30 นาทีเป็นอำเภอชายแดนที่แยกจาก อำเภอเขมราฐและมีชายแดนติดกับประเทศลาว