วัตถุประสงค์
       มุ่งมั่น สานต่อด้วยปณิธานอันแน่วแน่ เพื่อเป็นสะพานบุญช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อสังคมไทยอย่างแท้จริง โดยได้จัดตั้งเป็นองค์กรสาธารณกุศล ลำดับที่ 847 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ดังนั้น จึงมั่นใจได้ว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ของท่านผู้ใจบุญที่ได้ร่วมทำบุญ เราจะนำไปช่วยเหลือ พัฒนา สร้างสรรค์สังคมไทย ภายใต้วัตถุประสงค์หลักการดำเนินงาน 4 ประการ
   1) สถาบันพระมหากษัตริย์
   2) สนับสนุนงานด้านศาสนาทุกศาสนา
   3) สนับสนุนงานด้านการศึกษาทุกระดับ
   4) สนับสนุนงานด้านสังคม สาธารณประโยชน์ และช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้ยากไร้


ประวัติมูลนิธิ โครงการของเรา
วัตถุประสงค์ โครงการที่สำคัญ  
คณะกรรมการ