โครงการที่สำคัญ


โครงการสำคัญด้านการศึกษาต่างๆ

 • การสร้างโรงเรียนทีโอเอวิทยาในจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดมุกดาหาร และสนับสนุนทุนการศึกษาเป็นประจำทุกปี ถือเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ในสังกัดเทศบาลเมือง มีนักเรียนประมาณ 1,600 คน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ระดับชั้นประถมศึกษา (ป.1-ป.6) จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา (ม.1-ม.6)
 • โครงการมอบทุนการศึกษาต่อเนื่อง 6 ปี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 10 ทุน ตั้งแต่ปี 2557 – 2562
 • โครงการมอบทุนนักศึกษาต่อเนื่อง 6 ปี สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยฯ เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว กลับไปเป็นแพทย์ประจำภูมิลำเนาบ้านเกิด จำนวน 8 ทุน ตั้งแต่ปี 2557 -2562
 • โครงการมอบทุนการศึกษาโครงการโตได้ โตดี เพื่อช่วยเหลือค่าเล่าเรียนให้กับนักเรียน นักศึกษารายบุคคล ที่เรียนดี มีความกตัญญู แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และเป็นทุนที่ให้เลย โดยไม่ต้องใช้คืน
 • โครงการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีและปานกลาง มีความกตัญญู แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทั้ง 437 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวนทุนละ 1,500 บาท และทุนคุณครูอีกโรงเรียนละ 1,000 บาท (5 ปีต่อเนื่อง) ปีละ 4 ครั้ง มีนักเรียนที่ได้รับทุนไปแล้วจำนวน 5,845 คน
 • โครงการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีและปานกลาง มีความกตัญญู แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) เขตคลองสามวา (5 ปีต่อเนื่อง)
 • โครงการมอบทุนการศึกษานักเรียนที่มีผลการเรียนดีและปานกลาง แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ใน จังหวัดนครสวรรค์ อาทิ โรงเรียนวัดปากน้ำโพใต้ (วัดตะแบก) โรงเรียนวิชาวดี โรงเรียนอนุบาลเก้าเลี้ยว (วัดเก้าเลี้ยว) เป็นต้น
 • โครงการมอบทุนการศึกษาและเลี้ยงอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดสลุด อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ (3 ปีต่อเนื่อง)
 • โครงการมอบทุนการศึกษาพระภิกษุ-สามเณรและทุนนักเรียนโรงเรียนวัดเทวราชกุญชร (4 ปีต่อเนื่อง)
 • โครงการสิ่งแวดล้อมดีในโรงเรียน การสร้างห้องสมุดตู้คอนเทรนเนอร์ การมอบสีทาอาคารเพื่อปรับปรุงอาคารเรียนและสภาพภูมิทัศน์โดยรอบ

โครงการสำคัญด้านสังคม สนับสนุนงานด้านสาธารณสุข

 • การมอบเงินเพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลภาครัฐต่างๆ ทั้งโรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลหัวเฉียว โรงพยาบาลเทียนฟ้า โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา โรงพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
 • ร่วมกับภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดโครงการ “ดวงตาสดใส ไร้โรคต้อ” ผ่าตัดต้อกระจกให้กับผู้ป่วยทั่วประเทศและสนับสนุนการซื้อเครื่องมือผ่าตัดต้อกระจก (4 ปีต่อเนื่อง) ตั้งแต่ปี 2559 – 2562 ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดสกลนคร จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดราชบุรี มีผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาไปแล้วกว่าจำนวน 1,000 ดวงตา รวมเป็นเงิน 5,500,000 บาท

ประวัติมูลนิธิ โครงการของเรา
วัตถุประสงค์ โครงการที่สำคัญ  
คณะกรรมการ